Arkivs vedtægter

Vedtægter for Arkiv

1. Navn, hjemsted og arbejdsområde

Hornbækegnens Arkiv har hjemsted i Hornbæk og virker under Hornbækegnen, Historisk forening. Arbejdsområdet omfatter Hornbæk kirkesogn.

2. Formål

Arkivets formål er at indsamle, registrere og bevare arkivalier, billeder, billed- og lydoptagelser, trykt materiale og andre data – uanset medium – af ikke statslig proveniens med tilknytning til Hornbæk kirkesogn, dets borgere, foreninger, virksomhed og institutioner i fortid og nutid.

Endvidere at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de herom gældende regler for tilgængelighed.

Det indsamlede materiale betragtes som offentligt eje. Og dets forbliven som sådant garanteres.

3. Styrelse

Hornbækegnens Arkiv forestås af en styrelse på 3 medlemmer, der udpeges af bestyrelsen i Hornbækegnen, Historisk forening. Styrelsen suppleres med et medlem med observatørstatus udpeget af Helsingør Kommunes Museer. Styrelsen sidder et år ad gangen regnet fra 1. januar, men kan prolongeres samlet eller individuelt.

Styrelsen konstituerer sig selv årligt, idet et af styrelsesmedlemmerne skal fungere som arkivleder, der er ansvarlig for arkivets drift, samlingernes tilstand og deres benyttelse i henhold til aftale om drift med Helsingør Kommunes Museera Arkivar. Styrelsen fastlægger i det øvrige selv sin forretningsorden. Der føres protokol over afholdte møder.

Styrelsen påser og har ansvar for, at arkivets samlinger opbevares betryggende, er forsvarligt registreret, og at det er offentligt tilgængeligt med fast åbningstid.

4. Arbejdsplan

Styrelsen er ansvarlig for udarbejdelse af en arbejdsplan og et budget og overholdelse af heraf.

5. Økonomi

Hornbækegnens Arkivs udgifter ved etablering og drift afholdes af Hornbækegnen, Historisk forening, der ligeledes stiller lokale og øvrige faciliteter til rådighed for arkivets virke.

6. Beretning

Arkivets årsberetning fremlægges på Hornbækegnen, Historisk forenings generalforsamling

7. Ophør

Skulle Hornbækegnens lokalhistoriske arkiv af en eller anden grund ophøre, skal samlingerne anbringes efter nærmere aftale med Helsingør Kommunes Museers Arkivar, så deres forbliven i offentligt eje og deres offentlige tilgængelighed er garanteret.

8. Vedtægtsændringer

Disse vedtægter kan ændres på forslag fra styrelsen.